Sağlık Profesyonelleri İçin

  • Diğer Bilimsel Yayınlar

Çinko doku gelişmesi ve tamiri için gerekli metabolik proseslerde gereken bir elementtir, aynı zamanda hastalıklara karşı korunmada da gereklidir. Çinko eksikliği yetersiz beslenmeden, bağırsaktaki absorbsiyonda azalmadan ve mide-bağırsak sistemi, üre ve terle atılan kayıplardan olur. Çinko eksikliğinin klinik belirtileri dermatit, kellik, ishalle kendini gösterir. Bütün besinsel eksikliklerde olduğu gibi, teşhis konmadan önce eksiklik olasılığına bakılmalıdır. Karakteristik kızartı olmadan önce çinko eksikliğinin ne sıklıkta olduğu veya ne kadar süre olması gerektiği bilinmemektedir.

Zinc and the skin
Pediatr Clin North Am. 1983 Jun;30(3):583-96
Arlette JP

Çay tohumu yağı, Çin' de yaygın bir şekilde pişirme yağı olarak kullanılır. Yapılan çalışmanın amacı çay tohumu yağının antioksidant aktivitesini araştırmak ve aktif komponenetlerini araştırmaktır. 5 çözücü ile ekstraksiyon yapılmış ve metanol ekstraktının en güçlü antioksidant aktiviteye sahip olduğu görülmüştür. Sesamin ve yeni bir bileşik (compound B) teşhis edilmiştir. Sonuçlar dikkate değer şekilde izole edilen her iki komponentin de antioksidant aktivite gösterdiğini belirtmektedir (sesamin susam yağı lignanlarında bulunan iki ana komponenetten birisidir) ve antioksidant etkileri ile sağlığı güçlendirici etkileri mevcuttur. Camellia oleifera' nın geleneksel farmakolojik etkilerinin yanında çay tohumu yağının serbest radikallere bağlı hastalıklarda da profilaktik ajan olarak rol aldığı söylenebilir.

Antioxidant activity and bioactive compounds of tea seed (Camellia oleifera Abel.) oil
J Agric Food Chem. 2006 Feb 8;54(3):779-84
Lee CP, Yen GC

Farmasötikler cildi anormal veya patolojik koşullardan değiştirmek ve korumak için olan vasıtalardır. Kozmesötikler ise reçeteli ve reçetesiz ilaçlar arasında yeralırlar. Pantenol stratum corneumun bariyer özelliklerini fiziksel olarak arttırır. Cildin doğal koruyucu mekanizması iki türlüdür: enzimatik ve nonenzimatik (antioksidantlar).

Cosmeceuticals versus pharmaceuticals
Clin Dermatol. 2009 Sep-Oct;27(5):428-30. doi: 10.1016/j.clindermatol.2009.05.004
Amer M, Maged M

Atomik absorbsiyon spektrofotometresi ile 308 normal yenidoğan ve ve 199   1-12 aylık bebek üzerinde saçtaki çinko konsantrasyonu ölçülmüştür. Saçtaki çinko konsantrasyonu doğumda 204 mcg/gr değerinde iken 8 ayda 112 mcg/gr seviyesine düşmüş, daha sonra 12 aylıkken 144 mcg/gr seviyesine yükselmiştir. Bez bölgesi kızarıklığı özellikle saçtaki çinko seviyesinin düşmesiyle bağlantılıdır ve az saçı olanlardaki çinko seviyesi ,çok saçı olanlardan azdır. Veriler normal yenidoğanlarda saç kaybı ve bez bölgesi kızarıklığının özellikle saçtaki çinko seviyesindeki azalmaya bağlantılı olduğunu göstermektedir.

Hair zinc, scalp hair quantity, and diaper rash in normal infants
Cutis. 1985 Jan;35(1):66-70
Collipp PJ, Kuo B, Castro-Magana M, Chen SY, Salvatore S

Nemlendiriciler kuru cildin semptomlarını azaltmak için günlük olarak pekçok insan tarafından kullanılırlar. Topikal olarak uygulanan lipidlerin geçirgenlik bariyeri üzerinde yapısal ve fonksiyonel olarak etkili olduğu söylenmektedir. 21 sağlıklı bireyde 9 farklı yağın normal ciltte ve SLS ile irite olmuş ciltteki etkileri araştırılmıştır. Görünen iritasyon,ciltteki kan akışı ve TEWL ölçülmüştür. Test edilen maddeler hidrokortizon, vazelin, balık yağı, hodan yağı, ayçiçek yağı, kanola yağı, karite yağı ve kanola ile karite yağından elde edilen sabunlaşmayan madde fraksiyonlarıdır. Kontrol grubu olarak su eklenmiştir. Normal ciltlerdeki test maddeleri arasında çok önemli farklılıklar gözlenmemiştir. Ancak SLS iritasyonlu ciltler arasında farklılıklar gözlenmiştir. Sudan sonra sterol bakımından zenginleştirilmiş kanola yağı uygulaması ile SLS iritasyonlu ciltlerde görünen işaretlerden daha az bahsedilmiştir. Bu fraksiyon ve hidrokortizon ciltteki kan akışını azaltmıştır. Ayrıca hidrokortizon, kanola yağı ve onun sterolce zenginleştirilmiş fraksiyonu suya nazaran TEWL'i önemli ölçüde düşürmüştür. Diğer lipidlerin iritasyon üzerinde önemli etkileri olmamıştır. Sonuçta nemlendiricilerde yaygın olarak kullanılan lipidler cilt reaksiyonlarını iritanlara karşı azaltırlar. Önceki çalışmalar göstermektedir ki zarar görmüş ciltlerde sterol sentezi artmaktadır. Kanola yağı ve onun fraksiyonlarının SLS ile irite olan ciltlerde uygun lipitlerle zarar görmüş cilt bariyerini destekleyeceği görülmüştür.

Effect of topically applied lipids on surfactant-irritated skin
Br J Dermatol. 1996 Feb;134(2):215-20
Lodén M, Andersson AC

C.oleifera yağı elde edilirken yan ürün olarak çıkan kabuklar hiç değerlendirilmemiştir. Çalışmanın amacı bu kabuklardan elde edilen flavanoidlerin antienflamatuar ve analjezik etkilerini değerlendirmektir. Kaempfenol flavanoidi tanımlanmıştır ve bu madde ilk olarak C.oleifera da bulunmuştur. Doza bağlı olarak antienflamatuar etki göstermiştir. Ayrıca bioflavanoidler aspirinden farklı olarak analjezik etki göstermiştir. Bioflavanoid önemli oranda malonaldehid (MDD)'yi azaltır ve superoksid dismutaz ile glutatyon peroksidaz aktivitesini serumda arttırarak invivo çalışmalarda serbest radikallere karşı etki gösterir.

Anti-inflammatory and analgesic activities of a novel biflavonoid from shells of Camellia oleifera
Int J Mol Sci. 2012 Sep 27;13(10):12401-11. doi: 10.3390/ijms131012401
Ye Y, Guo Y, Luo YT

Bu çalışmada karite yağının etli kısmı, özü ve yağındaki makrobesinler ve mikrobesinler ile karite yağının fizikokimyasal özelikleri üzerinde durulacaktır. Bitkinin özü yüksek oranda yağ içerir ve geleneksel yöntemle ekstraksiyon ile elde edilen yağ gıda hazırlığında, medikal ve kozmetik endüstrisinde kullanılır. Yağın biokimyasal özellikleri bazı antioksidant ve antienflamatuar etkiler gösterir.

Nutritional composition of shea products and chemical properties of shea butter: a review
Crit Rev Food Sci Nutr. 2014;54(5):673-86. doi: 10.1080/10408398.2011.604142
Honfo FG, Akissoe N, Linnemann AR, Soumanou M, Van Boekel MA

Panthotenik asit (vitamin B5) Coenzim A' nın komponentidir ve pekçok enzim katalizleyen reaksiyonda kofaktör olarak rol alır. Bu reaksiyonlar karbonhidratların, yağ asitlerinin , proteinlerin, sterollerin, steroid hormonların ve porifirinlerin metabolize olmasıdır. Panthenol Vitamin B5' in alkolik analoğudur.

Dexpanthenol=D-panthenol

Dexpanthenolün topikal kullanımı (pantotenik asidin stabil olan alkolik analog formu) stratum corneumun hidrasyonunu arttırır, TEWL' i düşürür ve cildin yumuşaklık ve elastikiyetini sağlar.

Efficacy and safety of innovative cosmeceuticals
Clin Dermatol. 2008 Jul-Aug;26(4):367-74. doi: 10.1016/j.clindermatol.2008.01.013
Gao XH, Zhang L, Wei H, Chen HD

Lanolin kullanımı, kokusu, masrafı ve alerjik kontakt dermatitin genel sebebi olması nedeniyle kısıtlanmıştır.  Mineral yağları hafif ağırlıklı ve ucuz yağlardır ve kokusu ve tadı yoktur. Kullanımıyla ilgili temel endişe komedojenik olmasıdır.

Moisturizers for Acne: What are their Constituents?
J Clin Aesthet Dermatol. 2014 May;7(5):36-44
Chularojanamontri L, Tuchinda P, Kulthanan K, Pongparit K

Kümes hayvanlarındaki enfeksiyonlarda ana patojenler E.coli ve S. aureustur, onların antibiyotiklere dayanıklılığı yakın zamanlarda bazı sıkıntılara yol açmaktadır. İlaç direncinde biofilm oluşumu oldukça önemli bir sebeptir. C.oleiferadan izole edilen saponinin etkinliği amoksisiline dirençli E.coli ve eritromisine dirençli S.aureusun engellenmesi ve bu iki bakteriyle enfekte olan tavukların üzerindeki terapötik etkileri ile değerlendirildi. Sonuçta bakteri büyümesi inhibisyonu arttı ve invivo testlerde saponin uygulaması ve saponinin antibiyotiklerle uygulanması sonrasında bakteri sayımı önemli oranda azaldı. Camelliagenin ismi verilen saponin E.oli ve S.aureus biofilmi üzerinde önemli oranda engelleyici oldu. Bunu da MDH (mannitol dehidrojenaz) aktivitesi ve ekstraselüler DNA (eDNA) İçeriğindeki azalmayla yaptı. Moleküler benzeşma saponin ve MDH veya Edna arasındaki güçlü etkileşmeyi ortaya koymaktadır. Sonuç olarak Cameliageninin antibiyotik etkilerini arttırmasının mekanizması biofilmdeki MDH ve Edna ile etkileşimi ile olur.

The camelliagenin from defatted seeds of Camellia oleifera as antibiotic substitute to treat chicken against infection of Escherichia coli and Staphylococcus aureus
BMC Vet Res. 2015 Aug 18;11:214. doi: 10.1186/s12917-015-0529-z
Ye Y, Yang Q, Fang F, Li Y

Karite yağının kromatografik profilinde palmitik asit (%16.42-26.36), stearik asit(%32.39-36.36), oleik asit(%38.12-29.09), linoleik asit(%9.72-5.92) ve araşidik asit (%1.84-1.59) gözlenmiştir. Örnekler aynı zamanda (Ca,Mg,Zn,Fe vs) gibi esansiyel mineraller, karoten(550±50 ve 554±50 ppm),A vitamini (0.065±0.001 ve 0.032±0.001 µg/g) ve E vitamini (2992±1.9 ve 3788.44±1.9 ppm) gibi önemli miktarda vitamin içerirler.

Improving the optimized shea butter quality: a great potential of utilization for common consumers and industrials
Springerplus. 2015 Nov 4;4:667. doi: 10.1186/s40064-015-1454-0. eCollection 2015
Megnanou RM, Niamke S

C.Oleifera yapraklarından ultrasonik yolla polisakkaritler ekstrakte edilmiştir ve bunlar optimize edilmiştir. Ham polisakkaritler saflaştırılmış ve üç fraksiyon elde edilmiştir. İn vitro antioksidant miktarı her üç polisakkarit fraksiyonunu da konsantrasyona bağlı olarak dikkate değer şekilde antioksidant aktivitede bulunduğu gözlenmiştir. C.oleifera yapraklarından elde edilen polisakkaritler doğal antioksidant olarak incelenebilir.

Ultrasonic-assisted extraction and antioxidant activities of polysaccharides from Camellia oleifera leaves
Int J Biol Macromol. 2014 Jul;68:7-12. doi: 10.1016/j.ijbiomac.2014.04.026. Epub 2014 Apr 22
Feng S, Cheng H, Fu L, Ding C, Zhang L, Yang R, Zhou Y

Çay tohumu püresinden (C.oleifera abel) triterpen saponinlerin kalitatif analizleri için LS-ES1-IT-TOF/MS VE LC/UV-ELSD metodları kullanılmıştır. Aynı zamanda oleifera saponin A1 kantitatif analizi için LC/UV metodu da geliştirilmiştir. Saflaştırılan toplam saponinler 0.1-10 mg/ml konsantrasyonlarında S.aureus ve E.coli haricinde inhibitör etki göstermemişlerdir. Aksine,mantarlara karşı özellikle Bipolaris maydise karşı yüksek oranda inhibitör aktivite göstermişlerdir.

Qualitative and quantitative analysis of triterpene saponins from tea seed pomace (Camellia oleifera Abel) and their activities against bacteria and fungi
Molecules. 2014 Jun 6;19(6):7568-80. doi: 10.3390/molecules19067568
Zhang XF, Yang SL, Han YY, Zhao L, Lu GL, Xia T, Gao LP